21
جولای

بهترین زمان برای عکاسی

يك عكاس خوب در هواي بد شناخته مي شود.
بهترين دوربين آن است كه در پشت آن بهترين عكاس قرار دارد.
يك عكاس خوب مانند يك مهندس اندازه گيري مي كند، مانند يك فيلسوف فكر مي كند و دنيا را مانند يك شاعر مي بيند.
بهترين عكس آن است كه هنوز آنرا نگرفته ايد.
عكاسي و صداقت دست در دست يكديگر كار مي كنند.
عكاسي از آنجايي كه هنر و تكنولوژي با هم تقاطع دارند آغاز مي شوند.